Abonnements betingelser p. 26/08-2005


1. Aftalens omfang

Nærværende almindelig abonnementsbetingelser udgør sammen med de øvrige vilkår, aftalegrundlaget for brugerens aftale med Comflex.
2. Aftale om levering af teletjenester fra Comflex
Brugerens aftale med Comflex, indgås efter at brugeren udfylder et elektronisk oprettelsesskema og afsender dette senest samtidig med at tjenesten stilles til rådighed.
Brugerens aftale med Comflex giver blandt andet adgang til at følgende supplerende tjenester: .
Viderestilling
Telefon svar service
Vis nummer
Brugeren kan også vælge at få hemmeligt nummer, så vil nummeret ikke blive overført til modtagerens telefondisplay (A-nummer visning).
3. Kunden
Aftaler om brugerens benyttelse af Comflex's telenet, kan indgås af myndige personer, med mindre andet fremgår af den særskilte oprettelsesblanket. Brugeren skal ved aftales indgåelse oplyse navn, adresse, fødselsdag og evt. privat telefon/mobil nummer. Comflex kan kræve dokumentation for alle oplysningers rigtighed. Brugeren hæfter for betaling af alle beløb, der registreres i forbindelse med disse aftaler.
4. Kreditvurdering, sikkerhedsstillelse, kreditmaksimum
I visse tilfælde foretager Comflex en kreditvurdering af den enkelte bruger baseret på kreditoplysninger fra pengeinstitutter, kreditoplysningsbureauer og andre.
Comflex kan betinge indgåelsen af de enkelte aftaler af, at brugeren for egen regning stiller sikkerhed i form af depositum eller uigenkaldelig anfordringsgaranti i et af Comflex's godkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab.
Comflex kan afvise en anmodning om indgåelse af en aftale, hvis brugeren ikke stiller den af Comflex forlangte sikkerhed. Den forlangte sikkerhed anses som en betalingsforpligtelse i kundeforholdet. Sikkerhedsstillelse i form af depositum forrentes ikke.
Comflex kan betinge indgåelse af en aftale af, at der fastsættes et kreditmaksimum. Kreditmaksimum kan træde i stedet for eller kombineres med krav om sikkerhedsstillelse. Kreditmaksimum kan forhøjes, hvis brugeren stiller sikkerhed eller forhøjer en allerede stillet sikkerhed. Brugeren hæfter for ethvert forbrug, selvom dette måtte overskride det fastsatte kreditmaksimum. Ved overskridelse af kreditmaksimum har Comflex ret til straks at afbryde brugerens forbindelse. Comflex kan endvidere kræve, at brugeren foretager en forudbetaling/acontobetaling af det totale skyldige beløb.
5. Betalingsforhold
Brugeren hæfter for alle beløb, der registreres i forbindelse med aftalen jf. punkt l.
Abonnementsafgift, samtaleafgifter m.v. betales i henhold til gældende prisliste. Abonnementsafgiften opkræves månedsvis forud i henhold til betingelserne for den valgte abonnementsform ved ”optankning”. For den periode, hvori abonnementet oprettes, betales fuld abonnementsafgift. Samtaleafgifter opkræves forud ved ”optankning”. Hvis der ikke står beløb på kundens konto i over 30 dage forbeholder Comflex sig ret til at afbryde brugerens forbindelse eller ophæve kundeaftalen uden yderligere varsel. Hvis Comflex har afbrudt brugerens forbindelse på grund af manglende indbetaling , kan kunden ikke forvente at få det samme telefonnummer ved gentegning.
6. Telefonnummer og hemmeligholdelse af telefonnummer
Comflex's kunder tildeles afhængigt af produkt (eller er tildelt af andre operatører) 8-cifrede telefonnumre. Brugeren er mod et gebyr berettiget til ændring af dette telefonnummer, såfremt dette er muligt. Brugeren kan vælge at få hemmeligt telefonnummer. Hvis brugeren har valgt at få hemmeligt nummer, bliver telefonnummeret ikke oplyst til nogen nummeroplysningstjeneste.
Brugere, der har valgt at få hemmeligt nummer, vil ikke få overført telefonnummeret til modtagerens telefondisplay (A-nummer visning), med mindre brugeren udtrykkeligt anmoder om det.
7. Tekniske ændringer, forstyrrelser
Comflex forbeholder sig til enhver tid ret til at indføre sådanne ændringer, som anses for nødvendige af hensyn til den tilfredsstillende drift af Comflex's tjenester. Ugunstige forhold kan i visse tilfælde medføre, at opkald vil blive afvist, eller at samtaler bliver afbrudt.
Comflex kan afvise tjenester, der giver anledning til forstyrrelser i Comflex net. Fejl i tilsluttet udstyr, der giver anledning til forstyrrelser eller ulemper for driften af nettet, skal straks afhjælpes. Eventuelle udgifter i forbindelse hermed er Comflex uvedkommende. Comflex kan kræve sine omkostninger til fejlsøgning dækket af brugeren.
Iptelefoni via Internet er afhængig af fremkommelighed i Internettet. Comflex har direkte forbindelse til det danske Internet knudepunkt (DIX) så evt. forsinkelser eller huller i samtalens lydkvalitet, vil altid være forårsaget af brugernes Internet forbindelseskvalitet hvilket Comflex ikke garanterer for.
8. Nummeroplysning
Enhver bruger har adgang til nummeroplysningstjenester i andre operatørers telenet i det om fang, der mellem den pågældende udbyder af oplysningstjenesten og Comflex er indgået aftale herom.
9. Alarmering i Danmark
Alarmopkald til de offentlige alarmcentraler kan foretages gratis over Comflex's net.
Vær opmærksom på at alarm opkald altid skal ske fra den adresse der er registreret
via ProVobis hjemmesiden. Brugeren er altid selv ansvarlig for korrekt registrering, brug
check rutinen så du altid har viden om at registreringen er korrekt
10. Taksering og takseringsprincipper
Brugeren er underlagt de af Comflex til enhver tid fastsatte takster. Den gældende prisliste udleveres ved aftaleindgåelse
11. Flytning
Eventuelle ændringer i de af brugerens afgivne oplysninger, såsom adresseændringer, betalingsforhold og lign., skal omgående meddeles til Comflex.
12. Opsigelse og ophør af kundeaftaler
Med mindre der ved oprettelsen af kundeaftalen er indgået særskilt aftale om uopsigelighed, kan kundeaftalen opsiges fra brugerens side med skriftligt varsel på mindst 30 dage til ophør den sidste i en måned. Opsigelsen skal ske ved særskilt brev eller ved udfyldelse af elektronisk skema.
Indestående på kundens konto vil blive tilbageført til kunden. I denne situation opkræver Comflex et gebyr på kr. 80,- til dækning af omkostninger forbundet med tilbageførsel af beløbet. Skulle kunden have et tilgodehavende på under kr. 80,- tilbagebetales der ikke noget.
Hvis et telefonnummer har været ubrugt i 3 mdr., og der ikke foreligger en særskilt aftale om uopsigelighed, betragtes dette som en opsigelse og brugeren kan ikke forvente at bevare sit nummer.
Comflex vil i forbindelse med opsigelse af ubrugte numre sende en skriftlig bekræftelse eller Email med 14 dages varsel. Comflex nedlukker abonnementet ved udløb af opsigelsesvarslet og tilbagebetaler evt. resterende saldo på kundens konto ved bankoverførsel, til en af kunden oplyst bankkonto, med fradrag af et gebyr på kr. 80,- til dækning af omkostninger forbundet med tilbageførsel af beløbet. Skulle kunden have et tilgodehavende på under kr. 80,- tilbagebetales ikke noget.
Comflex kan med tre måneders varsel opsige kunden. I dette tilfælde vil et eventuelt indestående blive refunderet til kunden uden gebyrer.
13. Erstatningsansvar
Comflex er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler, dog er Comflex i intet tilfælde ansvarlig for tabt avance, driftstab eller andre indirekte tab, med mindre tabet skyldes Comflex's forsætlige eller groft uagtsomme handlinger. Brugeren er ansvarlig for at foretage korrekt nedlukning af forbindelsen, efter at en samtale er tilendebragt.
14. ProVobis VoIp Adapter
Brugeren kan købe en VoIp adapter af Comflex ifølge gældende priser. Comflex yder garanti i henhold til købeloven, men herudover 3 måneders fuld returret med forbehold for ubeskadiget returnering i original indpakning sendt frankeret til Comflex Networks ApS - Sundvej 12D - 4600 Køge.